FR
Levering   Verzendkosten : 15,00 € aangeboden vanaf 350,00 €  Excl. BTW

Contact

Dielec ®
DBMG sprl - Division Electrique
Rue des 4 arbres, 1
4460 Grâce-Hollogne
Tél: +32 (0)4 246 75 30
Fax: +32 (0)4 246 75 35
TVA: BE 0806.067.228

Algemene verkoopvoorwaarden

Behoudens een geschreven afwijking van onze firma, verlopen de verkoop en dienstverlening volgens volgende voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden of voorbehouden van de klant:

1. Al onze offertes worden opgesteld zonder verbintenis, met uitzondering van de verkoop. De gegevens vermeld in onze offertes, evenals onze levertermijnen zijn louter ter inlichting en verbinden ons in geen enkel geval. Ook de levertermijnen worden louter ter informatie en zonder enige verbintenis vermeld op onze bestelbonnen. Iedere verbintenis van één van onze verdelers of commerciële vertegenwoordigers heeft geen enkele waarde.

2. Voor de verbintenis van onze firma moet iedere bestelling bevestigd worden door onze kantoren. In geval van annulering van de bestelling moet ons een schadeloosstelling van 10% van de waarde van deze bestelling uitgekeerd worden. Ook in het geval van vergissingen bij de bestelling van de klant betreffende speciaal vervaardigde producten zullen deze niet teruggenomen worden, behalve in het geval van een overeenkomst of geschreven afwijking met onze toestemming.

3. De geschreven bevestiging wordt definitief voor de koper behoudens betwisting binnen de vier dagen volgend op de ontvangst van deze bevestiging. Er kan niet op geldige wijze afgeweken worden van onze voorwaarden, vooral wat de garanties en kortingen betreft, behalve mits wederzijds akkoord. Iedere verbintenis van ons personeel voor levering en verkoop heeft geen enkele waarde.

4. Omwille van schommelingen worden de prijzen van de dag gehanteerd, behoudens een geschreven andersluidende overeenkomst voor een bepaalde duur.Specificatie

5. De afmetingen en gewichten worden louter ter informatie vermeld, zonder enige garantie dat deze absoluut nauwkeurig zijn. Onze verantwoordelijkheid bij de verkoop van producten bestaat maximaal uit hun vervanging in onze magazijnen zonder bijkomende kosten van welke aard ook.Belastingen

6. Alle mogelijke belastingen die gepaard gaan met de goederen tijdens hun transport vallen ten laste van de koper, hierin inbegrepen de nieuwe belastingen die bij verordening afgekondigd worden of die van toepassing zouden worden tijdens de uitvoering van het contract.Officiële goedkeuring van het contract

7. De goederen worden verkocht, ontvangen en goedgekeurd op de plaats van vertrek, zelfs wanneer de verzending portvrij is. Wij sturen de koper dan ook geen uitnodiging of informatie, laatstgenoemde moet persoonlijk informeren naar de verzendingsdata om ten gepaste tijde de gewenste controle uit te voeren. De goederen die onze magazijnen verlaten, worden verondersteld conform te zijn aan de voorschriften van de klant. Daarom kan geen enkele klacht uit hoofde van wat dan ook aanvaard worden.Levertermijn – Ophaling – Verzendingen – Risico's

8. De goederen worden vervoerd op eigen risico van de bestemmeling, zelfs bij transport zonder of met portkosten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade. Het is aan de bestemmeling om zich tot de vervoerder te wenden, zonder dat hij, om wat voor reden dan ook, de betaling van de facturen kan weigeren, verminderen of uitstellen. De levertermijnen zijn enkel ramingen. Deze zijn niet bindend en als ze niet nageleefd worden, zal dit het geen rechtvaardiging inhouden voor het opzeggen van het contract of het eisen van schadevergoedingen. Gevallen van heerkracht en onvoorziene omstandigheden, evenals wijzigingen of opschortingen op vraag van de klant tijdens de uitvoering van een bestelling, geven aanleiding tot een verlenging van de levertermijn en eventueel ook een verhoging van de prijs.

9. De termijnen voor de ophaling van de goederen vermeld in onze offertes zijn strikt van toepassing. Ongeacht de reden voor de niet-ophaling van de goederen, moet de bestelling, als wij dit zo wensen, van rechtswege en zonder enige formaliteit als opgezegd beschouwd worden door het verstrijken van de voornoemde termijn. Deze opzegging zal naar ons goeddunken gelden voor een gedeelte of het geheel van de bestelling.Garantie

10. De garantie vervalt wanneer de klant zijn contractuele verbintenissen niet naleeft, in het bijzonder de tijdige betaling. De garantie zal ook vervallen wanneer de klant zonder voorafgaande toestemming zelf herstellingen of wijzingen aanbrengt, of hiervoor derden inschakelt. Behalve mits voorafgaande en schriftelijke overeenkomst vallen de werken voor herstellingen of voor speciaal vervaardigde producten niet onder garantie. Dit geldt eveneens voor goederen waarbij de schade veroorzaakt werd door een externe oorzaak.Verbreking van de overeenkomst

11. Welke vertraging een bestelling ook oploopt, er wordt steeds gevolg aan gegeven bij gebrek aan een tegenbevel dat door ons aanvaard werd.Klacht

12. De koper moet de goederen bij ontvangst op zijn kosten keuren. Om eender welke klacht te kunnen aanvaarden moet deze binnen de 3 dagen na ontvangst schriftelijk ingediend worden, om niet als vervallen beschouwd te worden, voorzien van de nodige bewijsstukken en met dien verstande dat de goederen geen wijzigingen of handelingen van welke aard ook ondergingen. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt worden tot de waarde van de geleverde goederen, berekend volgens de factuurprijs, welke schade ook geleden werd. Klachten betreffende de facturering zullen enkel in aanmerking genomen worden als deze binnen de 3 dagen na ontvangst van de factuur ingediend worden. Iedere terugzending moet portvrij en in goede staat gebeuren.Terugzending van goederen

13. In principe nemen wij geen geleverde goederen terug. Als wij in bepaalde uitzonderlijke gevallen toch aanvaarden om goederen terug te nemen, zal dit gebeuren aan 70% van de gefactureerde prijs: het verschil stemt overeen met een schadevergoeding voor de leverings- en administratiekosten.Betaling

14. Al onze facturen zijn contant te betalen in Grâce-Hollogne. De kopers mogen geen factuurwissels weigeren die wij op hen trekken.

15. Wij beschouwen betalingen aan onze verdelers of vertegenwoordigers zonder onze uitdrukkelijke toestemming als ongeldig.Betalingsachterstand

16. Iedere factuur die niet tijdig betaald wordt, geeft recht op een conventionele interest van 12% per jaar, die van rechtswege en zonder ingebrekestelling kan opgeëist worden.

17. Het uitblijven aan de tijdige betaling van een factuur zal leiden tot het vervallen van de betalingstermijn die toegekend werd voor alle uitgevoerde leveringen; waarbij de betaling van alle facturen onmiddellijk geëist kan worden. Dit geeft ons bovendien het recht om de leveringen op te schorten of de lopende afspraken voor de overeen te komen leveringen te ontbinden.Ontbinding

18. a) Omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de verkoper en die van dergelijke aard zijn dat de uitvoering van het contract niet meer op billijke wijze van de verkoper geëist kan worden – zoals oorlog of oorlogsgevaar, inzetting van het leger, verbod tegen invoer of uitvoer, maatregelen die afgekondigd worden door de officiële instanties en die leveringen onmogelijk, moeilijk of beduidend duurder maken dan op het moment van de afsluiting van het contract, vorst, staking, brand, faillissement en andere gevallen van heerkracht – geven de verkoper het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige verplichting of vergoeding. De verkoper behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst te ontbinden in geval van een verandering in de situatie van de koper: overlijden, aanvraag tot schikking of minnelijke schikking, faillissement, ontbinding of wijziging van de onderneming, enz. De verkoper heeft recht op een schadevergoeding voor zover dit wettelijk erkend wordt.

18. b) Wanneer de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst, om van de koper de garanties te eisen die wij gepast achten, met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering aan deze vraag tegemoet te komen, geeft ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.Eigendomsrechten

19. Tot de volledige betaling van de goederen blijven deze eigendom van de verkoper.

20. Indien de transportprijzen gewijzigd worden, zullen de gevorderde portkosten herzien worden.Litige Et Compétence

21. Elk geschil uit hoofde van het bestaan, de uitvoering of interpretatie van onderhavige verkoop valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken in Luik. Wij behouden ons het recht voor, af te zien van de toegepaste rechtsgebiedclausule hierboven en de koper voor de Rechtbank van zijn woonplaats te dagvaarden.

22. De facturen die niet op hun vervaldag betaald werden, zullen volledig rechtsgeldig verhoogd worden met 20% van de desbetreffende bedragen zonder voorafgaande ingebrekestelling, met een conventioneel aanvaard, forfaitair en onverminderbaar boetebeding van minimaal 50 €, conform artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, zonder afbreuk te doen aan de conventionele laattijdigheidsinteresten.

23. Het Belgische recht is van toepassing.